plus minus gleich

logo kokis26. WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW

Email Drukuj

„Mama, tata i ja”

Kolno, 24 kwietnia 2018 r.

 

 

1. Organizator Festiwalu

Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

2. Cele Festiwalu

* prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym;

* propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci, rozbudzanie u dzieci wrażliwości

muzycznej i zamiłowania do śpiewu;

* kształcenie zdolności publicznego prezentowania swoich zainteresowań

i wypracowanych umiejętności.

3. Uczestnicy

Dzieci (soliści) w wieku przedszkolnym, uczęszczające do przedszkoli z terenu powiatu kolneńskiego

4. Kategorie

*soliści;

*zespół rodzinny składający się z dziecka i jednego, bądź też dwójki rodziców.

Uwaga! Soliści z towarzyszeniem chórków i grup ruchowych nie będą kwalifikowani do III etapu.

5. Przebieg Festiwalu

– eliminacje powiatowe – 24 kwietnia 2018 r., godz. 10.oo

karty zgłoszenia należy dosłać do dnia 18 kwietnia br. na adres Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, 18-500 Kolno, ul. M. Konopnickiej 4

– eliminacje wojewódzkie

26. Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja” odbędzie się

11 maja 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury

w Białymstoku przy ul. św. Rocha 14 (Spodki).

6. Repertuar

Każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę o dowolnej tematyce z zakresu „piosenki

dziecięcej”. Uczestnik może śpiewać z osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym

zapisanym na płycie CD (organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie). Dopuszczalny

jest również śpiew bez akompaniamentu. Czas wykonania utworu nie może przekraczać 3 minut.

Każda placówka może zgłosić 3 uczestników.

7. Kryteria oceny jury

*dobór repertuaru – dostosowanie piosenki do wieku, możliwości i umiejętności wykonawcy;

* estetyka wykonania – precyzja intonacji i poprawność wykonania;

* muzykalność wykonania;

*ogólny wyraz artystyczny – naturalność wykonania i osobowość sceniczna uczestnika.

8. Warunki końcowe

* skład jury na poszczególnych etapach eliminacji ustala ich organizator;

*koszt przejazdu, pobytu i ubezpieczenia uczestników Festiwalu pokrywa instytucja

zgłaszająca;

*organizator zastrzega sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji konkursowych oraz do ich obróbki, powielania i rozpowszechniania;

*wszystkie kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają organizatorzy

poszczególnych eliminacji w porozumieniu z organizatorem kolejnego etapu;

* zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………

2.Wiek uczestnika …………………………………………………………………………

3.Miejscowość, przedszkole …………………………………………………………….......

4.Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ........................................................................................

Telefon do rodzica/opiekuna ……............................................................................................

6.Tytuł utworu ………………………………………………………………………………

7.Rodzaj akompaniamentu (dopuszczalne do wyboru: podkład na CD, pendrive, instrument „na żywo”,

a’capella)

..............................................................

..............................................................

...............................................................

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:

1.wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w kolejnych etapach eliminacji 26. Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja”

Organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,

2.odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca, oraz z miejsca kolejnych etapów eliminacji Festiwalu,

3.biorę na siebie odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko w mieniu organizatorów oraz osób trzecich,

Ponadto wyrażam zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, oraz danych osobowych mojego dziecka przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku; dane będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb organizowanego Festiwalu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późniejszymi zmianami).

........................................................................

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

2.rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z

kolejnych eliminacji Festiwalu w prasie i na stronach

internetowych organizatora eliminacji powiatowych oraz WOAK w Białymstoku w celach promocyjnych, w tym w szczególności na publikację wizerunku mojego dziecka.

.........................................................

(czytelny podpis rodziców lub opiekiuna)