plus minus gleich

logo kokisREGULAMIN KONKURSU TANECZNEGO SENIORÓW

Email Drukuj

REGULAMIN KONKURSU TANECZNEGO SENIORÓW

1. Cele konkursu:

·   Konfrontacja zespołów seniorów reprezentujących różne formy tańca,

·         Rozwijanie talentów estradowych,

·         Integracja środowiska seniorów

·         Wzbogacenie oferty kulturalnej i promocja miasta Kolno

 

2. Termin i miejsce:

Konkurs odbędzie się 10 lutego 2018 r. w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu ul. Marii Konopnickiej 4 , początek o godz. 17.oo.

+Zgłoszenia do dnia 2 lutego 2018 r.

3. Konkurs odbywa się z podziałem na:

-występy par tanecznych

- zespoły/grupy taneczne.

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut. Dopuszczalne są różnorodne formy taneczne (taniec towarzyski, show dance, disco dance, hip hop, break dance. mażoretki, współczesny i inne formy)

3. Kryteria oceny:

- technika wykonania, charakter tańca,

- opracowanie choreograficzne,

- kompozycja sceniczna dostosowana do wieku wykonawców,

- zgodność ruchu, muzyki i tekstu,

- dobór kostiumów i repertuaru ,

- ogólny wyraz artystyczny.

 

4. Uczestnicy konkursu zapewniają podkład instrumentalny nagrany najlepiej na płytach CD

5. Organizatorzy zapewniają sprzęt muzyczny.

6. Uwagi:

a.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jego uczestników na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm. ),

b.

Przystępując do konkursu każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swoich prac w następujących formach: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, publikowania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania,

c.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień zawartych w Regulaminie Konkursu, ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora,

d.

Bieżące informację o imprezie będą zamieszczane na www.kokis.kolno.home.pl

KARTA ZGŁOSZENIE

 

1.Wykonawca zespół/para …..................................................................................................

 

2. Kategoria …...............................................................................................................................

 

3. Placówka zgłaszająca …...........................................................................................................

 

…................................................................................................................................................

 

4. Ilość osób wykonawców ...........................................................................................................

 

5. Rodzaj akompaniamentu …..........................................................................................................

 

6. Imię i nazwisko opiekuna ….........................................................................................................

 

Podpis opiekuna